Vi ska­par virtuel­la
rund­tur­er, show­room, vis­ningar, utställ­ningar
som dig­i­ta­la upplevelse 

Enhancing experience

Vi skapar virtuella rundturer, utställningar och upplevelser.

Om Team 360°

Vi vill omdefiniera dig­i­tal upplevelsen av rymd och plats genom inno­v­a­ti­va 360° bilder och virtuel­la tur­er. Genom vår arbete före­nar vi ban­bry­tande teknik med kreativitet och nog­grannhet för att ska­pa oöverträf­fade virtuel­la resor som för­vand­lar och berikar sät­tet män­niskor ser och inter­ager­ar med världen. Genom vårt arbete strä­var vi efter att göra uni­ka platser till­gäng­li­ga för alla. Vi är hel­hjär­tat engager­ade i att lev­er­era extra­ordinära och använ­darvän­li­ga upplevelser till våra kunder.

Team 360° är en dig­i­tal byrå i hjär­tat på Värm­land som ger dig möj­lighet att använ­da dig av möj­ligheter­na ifrån 3d/360° fotografer­ing och filmning.

Vad vi gör.

Här ser du några exem­pel på virtuel­la rund­tur­er som är möjligt med 360° teknik som ska­par menings­fullt inter­ak­tion med kun­der och medar­betare. Med hjälp av attrak­ti­va och infor­ma­ti­va 360°-turer ska­par du oför­glöm­li­ga upplevelse och en hög grad av interaktion.

Klick in i mod­eller­na och nav­ig­era med mus, tan­gen­ter eller genom med mobilen.

01 Virtuell visning för bostad och fastighet

Pre­sen­tera fastigheter och bostad och låt speku­lanter upp­täc­ka de objek­tet i sin egen takt. Det här är näst bäs­ta möj­lighet för poten­tiel­la kun­der att uppl­e­va nya bostad. Pro­va själv!

02 Virtuell utställning

Bju­da in besökar­na till en utställ­ning. Ska­pa en upplevelse som är helt virtuell eller öpp­na dör­ren innan besöket på plats.

03 Virtuell showroom

Häm­ta kun­der i din affär eller show­room. Visa dina pro­duk­ter eller leda intressen­ter­na runt. Sätt enskil­da pro­duk­ter i fokus eller förmed­la kun­der­na känslan av att besö­ka dig.

04 Virtuell produktpresentation

Tar pro­duk­ten när­mare kun­den och låt hen uppl­e­va det i real­is­tiska miljöer. Hän­visa till särskil­da egen­skaper. Kop­pla pre­sen­ta­tio­nen ihop med din web­bu­tik eller kon­tak­t­for­mulär. Möj­ligheter­na är oätliga.

05 Virtuell träning

Ger dina nya medar­betare och kol­le­gor möj­lighet att föl­ja med i oli­ka sit­u­a­tion­er på job­bet. Intranät och ruti­nbeskrivn­ing i all ära. Men inget överträf­far en intro­duk­tion eller utbild­ning i real­is­tiska miljöer.

06 Digital tvilling

Låt framti­da besökare se och uppl­e­va din anläg­gn­ing i bäs­ta ljuset. 

07 Rådgivning & utbildning

Vi hjälper dig och din organ­i­sa­tion att hit­ta rätt i frå­gor kring dig­i­talis­er­ing, Meta­verse, verk­samhet­snära process­er för vir­tu­al real­i­ty (VR) och augu­ment­ed real­i­ty (AR) .

08 Pilot: Värmland 360°

Värm­land 360° är ett pro­jekt för öka till­gäng­ligheten samt mark­nads­föra besöksmål i Värm­land med hjälp av virtuel­la rundturer.

Här hit­tar du en förk­lar­ingsvideo om hur före­tag inom besök­snäring kan använ­da sig av 360° bilder och filmer.

Vem är det till för?

Det finns mån­ga använd­ning­som­rå­den för 360° mate­r­i­al. Inte minst om du vill stic­ka ut med ditt innehåll och mate­r­i­al. Här är några konkre­ta exempel.

Spela videok­lipp

Besöksnäring

Bju­da in framti­da besökare och visa dina smul­tron­ställen. Under­lät­ta för dina gäster att få en förs­ta känsla för din lokal eller besöksmål. Ger dina besökare möj­lighet att med egna ögon uppl­e­va området. Fören­kla planer­in­gen för gäster­na inför besök och vistelse. 

Produktpresentation

Visa upp dina pro­duk­ter i real­is­tiska miljöer. Ger dina kun­der möj­ligheten att tit­ta på pro­duk­ten från alla håll – eller den per­spek­tiv­en du före­drar. Låta kun­den provsit­ta och kom­plet­tera med infor­ma­tion och andra inter­ak­ti­va element.

Bygg och planering

Doku­mentera, mäta, förk­lara i pro­jek­tet. Under­lät­ta för planer­in­gen genom att låta intresser­ade parter ta del av den fysiska miljön.

Fastighetersbranschen

Ger speku­lanter­na en möj­lighet att ta sig runt fastigheten på egen hand. Oberoende av arbet­stid eller vis­ning. Kom­plet­tera med sta­tiska bilder och tilläg­gsin­for­ma­tion. Kny­ta ihop den dig­i­ta­la vis­nin­gen till en rund­van­dring. Öka antal vis­ningar och sän­ka tröskeln för intressen­ter att ta kontakt.

En bild säger mer än tusen ord. 

Och ännu mer tredimensionellt.