Vilka vi är

Den­na sidan dri­va av DigiCoach/Heiko Bub­holz. Mer infor­ma­tion på https://digicoach.se

Den­na integritet­spol­i­cy beskriv­er hur DigiCoach/Team360.se använ­der och sky­d­dar all infor­ma­tion du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet sky­d­das. Om du ger oss per­son­uppgifter via DigiCoach/Team360.se kan du vara säk­er på att de endast kom­mer att använ­das enligt den­na integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

På sam­ma sätt som de fles­ta webb­platsvär­dar sam­lar DigiCoach/Team360.se in infor­ma­tion som inte är per­son­ligt iden­ti­fier­bar av det slag som web­bläsarpro­gram och servrar nor­malt gör till­gäng­lig, såsom typen av web­bläsare, inställ­ningar om önskat språk, ref­ererande webb­si­da samt datum och tid för var­je besökares begäran. Syftet hos DigiCoach/Team360.se med insam­lin­gen av ej per­son­ligt iden­tier­bar infor­ma­tion är att bät­tre förstå hur besökar­na till DigiCoach/Team360.se använ­der dess webb­plats. Från tid till annan kan DigiCoach/Team360.se pub­licera sam­man­fat­tad ej per­son­ligt iden­ti­fier­bar infor­ma­tion, t.ex. genom att pub­licera en rap­port om tren­der i använd­nin­gen av dess webbplats.

DigiCoach/Team360.se sam­lar även in infor­ma­tion som eventuellt kan iden­ti­fiera vis­sa per­son­er, såsom IP-adress­er (inter­net pro­to­col). Dock använ­der inte DigiCoach/Team360.se den­na infor­ma­tion till att iden­ti­fiera besökare och läm­nar inte heller ut infor­ma­tio­nen till andra med undan­tag för enligt de omständigheter webb­plat­sen använ­der och läm­nar ut per­son­ligt iden­ti­fierande infor­ma­tion enligt beskrivnin­gen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vis­sa besökare till DigiCoach/Team360.se väl­jer att inter­agera med DigiCoach/Team360.se på sätt som kräver att DigiCoach/Team360.se sam­lar per­son­ligt iden­ti­fierande infor­ma­tion. Mäng­den och typen av infor­ma­tion som DigiCoach/Team360.se sam­lar in beror på inter­ak­tio­nens art. Till exem­pel ber vi besökare som använ­der vårt forum att uppge ett använ­dar­namn och en e‑postadress.

I vart fall sam­lar DigiCoach/Team360.se in sådan infor­ma­tion endast i den mån det är nöd­vändigt eller lämpligt för att upp­fyl­la syftet med besökarens inter­ak­tion med DigiCoach/Team360.se. DigiCoach/Team360.se avs­lö­jar inte per­son­ligt iden­ti­fierande infor­ma­tion annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge per­son­ligt iden­ti­fierande infor­ma­tion, med för­be­hål­let att det kan hin­dra dem från att utföra vis­sa aktiviteter som är förknip­pade med webbplatsen.

All infor­ma­tion som sam­las in på DigiCoach/Team360.se kom­mer att hanteras enligt lags­tift­nin­gen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

DigiCoach/Team360.se läm­nar ut infor­ma­tion som poten­tiellt iden­ti­fier­ar per­son­er eller iden­ti­fier­ar per­son­er enbart till de pro­jek­tad­min­is­tratör­er, anställ­da, entre­prenör­er och samverkande organ­i­sa­tion­er som (i) behöver kän­na till infor­ma­tio­nen ifrå­ga för att för behand­la den åt DigiCoach/Team360.se eller till­han­dahål­la tjän­ster via DigiCoach/Team360.se och (ii) har accepter­at att inte yppa den till andra. Vis­sa av dessa anställ­da, entre­prenör­er och samverkande organ­i­sa­tion­er kan befinna sig utan­för ditt hem­land. Genom att använ­da DigiCoach/Team360.se sam­ty­ck­er du till att den­na infor­ma­tion över­förs till dem.

DigiCoach/Team360.se kom­mer inte att hyra ut eller säl­ja poten­tiellt per­son­iden­ti­fierande och per­son­iden­ti­fierande infor­ma­tion till någon. Utöver de pro­jek­tad­min­is­tratör­er, anställ­da, entre­prenör­er och samverkande organ­i­sa­tion­er enligt ovanstående beskrivn­ing röjer DigiCoach/Team360.se poten­tiellt per­son­iden­ti­fierande och per­son­iden­ti­fierande infor­ma­tion endast när det­ta krävs i lag, om du sam­ty­ck­er till att din infor­ma­tion delas eller när DigiCoach/Team360.se i god tro anser att röjande är lämpligt för att sky­d­da till­gån­gar eller rät­tigheter för DigiCoach/Team360.se, tred­je part eller allmänheten.

Om du är reg­istr­erad använ­dare på en webb­plats under DigiCoach/Team360.se och har upp­giv­it din e‑postadress kan DigiCoach/Team360.se ibland sän­da ett e‑postmeddelande till dig för att berät­ta om nya funk­tion­er, be om återkop­pling från dig eller helt enkelt hål­la dig informer­ad om vad som pågår kring DigiCoach/Team360.se och våra pro­duk­ter. I förs­ta hand använ­der vi vår blogg för den­na typ av kom­mu­nika­tion, så vi räk­nar med att mäng­den e‑post av den­na typ kom­mer att vara minimal.

Om du skickar en begäran till oss (till exem­pel ett e‑postmeddelande om sup­port, via någon av våra mekanis­mer för återkop­pling) för­be­håller vi oss rät­ten att pub­licera den för att hjäl­pa oss för­ty­dli­ga eller besvara din begäran eller för att hjäl­pa oss ge sup­port till andra använ­dare. DigiCoach/Team360.se vid­tar alla åtgärder som är rim­li­gen nöd­vändi­ga för att sky­d­da mot obe­hörig åtkomst, använd­ning, mod­i­fier­ing eller förstörelse av infor­ma­tion som poten­tiellt är per­son­iden­ti­fierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter

Vi använ­der infor­ma­tio­nen du till­han­dahåller när du reg­istr­erar ett kon­to, deltar i våra even­e­mang, tar emot nyhets­brev, använ­der vis­sa andra tjän­ster eller deltar på något sätt i aktiviter.

Vi kom­mer inte att säl­ja eller hyra ut dina per­son­uppgifter till tred­je part om vi inte har fått ditt till­stånd eller är tvungna att göra det­ta enligt lag.

Ibland skulle vi via e‑post vil­ja skic­ka mark­nad­skom­mu­nika­tion till dig som kan intressera dig. Om du har tack­at ja till mark­nads­ma­te­r­i­al kan du tac­ka nej senare.

Du har rätt att när som helst förhin­dra oss att kon­tak­ta dig av mark­nads­föringsän­damål. Om du inte län­gre vill att vi kon­tak­tar dig för mark­nads­föringsän­damål ber vi dig klic­ka på länken för att avs­lu­ta prenu­mer­a­tio­nen i slutet av e‑postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi för­l­i­tar oss på en eller flera av föl­jande vil­lkor för bearbetning:

  • vårt legit­i­ma intresse för att effek­tivt kun­na lev­er­era infor­ma­tion och tjän­ster till dig,
  • uttryck­ligt sam­ty­cke från dig,
  • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den infor­ma­tion vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vis­sa eller alla dina per­son­uppgifter ber vid dig föl­ja instruk­tion­er­na i slutet av det­ta avsnitt.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller kon­tak­t­in­for­ma­tion (såsom infor­ma­tion om utsänd­ningslis­tor) tills en använ­dare avprenu­mer­erar eller begär att vi ska radera infor­ma­tio­nen från våra pro­duk­tion­ssys­tem. Om du väl­jer att avprenu­mer­era från en uts­kick­slista kanske vi behåller viss begrän­sad infor­ma­tion om dig för att kun­na utföra din begäran.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vis­sa rät­tigheter enligt datasky­ddslags­tift­nin­gen kring de per­son­uppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de per­son­uppgifter vi har om dig,
  • begära att vi upp­dat­er­ar de per­sonppgifter vi har om dig eller självständigt kor­rig­era per­son­uppgifter du tror är felak­ti­ga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de per­son­uppgifter vi har om dig på våra aktuel­la sys­tem eller begrän­sa hur vi använ­der dessa per­son­uppgifter (mer infor­ma­tion om bort­tagn­ing ur arkivsys­tem finns i avs­nit­tet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • mot­sät­ta dig behan­dling av dina per­son­uppgifter, och/eller
  • återkalla ditt sam­ty­cke att behand­la dina per­son­uppgifter (i den mån sådan behan­dling baseras på ditt sam­ty­cke och sam­ty­cke är den enda tillåt­na basen för behandlingen).

Om du vill utö­va dessa rät­tigheter du har eller vill förstå om dessa rät­tigheter gäller dig ber vi dig föl­ja instruk­tion­er­na i slutet av den­na integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webb­plats kan innehål­la länkar till andra webb­platser som till­han­dahålls av utom­stående och inte står under vår kon­troll. När du föl­jer en länk och läm­nar infor­ma­tion till en tred­jepartswebb­plats bör du upp­märk­sam­ma att vi inte ans­varar för infor­ma­tio­nen du uppger till sag­da tred­je part. Den­na integritet­spol­i­cy gäller de webb­platser som är uppräk­nade i bör­jan av doku­mentet, så när du besök­er andra webb­platser, även om du nått dem genom att klic­ka på en länk på DigiCoach/Team360.se, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

DigiCoach/Team360.se kan sam­la in sta­tis­tik om besökar­nas beteende på dess webb­platser. Till exem­pel kan DigiCoach/Team360.se avs­lö­ja hur mån­ga ned­laddningar som skett av en viss ver­sion eller berät­ta vil­ka tillägg som är pop­ulärast, baser­at på kon­troller­na från api. Men DigiCoach/Team360.se avs­lö­jar inte per­son­ligt iden­ti­fierande infor­ma­tion utöver vad som beskrivs i den­na policy.

Cookie-filer

Dessu­tom sam­las automa­tiskt infor­ma­tion in om hur du använ­der vår webb­plats med hjälp av ”cook­ie-fil­er”. Cook­ies är textfil­er som sparas på din dator för att sam­la in inter­net­log­gar av stan­dard­typ och infor­ma­tion om använ­dares beteende. Den­na infor­ma­tion används för att spåra besökar­nas använd­ning av webb­plat­sen och för att sam­manstäl­la sta­tis­tiska rap­porter om aktivitet på webbplatsen.

I vår cook­ie-pol­i­cy finns mer infor­ma­tion om vil­ka cook­ies som används på DigiCoach/Team360.se.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de fles­ta ändringar troli­gen kom­mer att vara av min­dre omfat­tning kan DigiCoach/Team360.se ändra sin integritet­spol­i­cy från tid till annan helt enligt eget got­tfinnande. DigiCoach/Team360.se upp­muntrar sina besökare att regel­bun­det besö­ka den­na sida för att få infor­ma­tion om eventuel­la ändringar dess integritet­spol­i­cy. Din fort­sat­ta använd­ning av den­na webb­plats efter att integritet­spol­i­cyn har ändrats innebär att du god­kän­ner sådana ändringar.

Kontakt

Kon­tak­ta oss genom att skic­ka e‑post till hej@Team360.se om du har några frå­gor kring vår integritet­spol­i­cy eller vilken infor­ma­tion vi har om dig.