Paket 3: Premium-paket

Detta ingår

 • Google Street View-inte­gra­tion för obe­grän­sat antal platser 
 • Ska­pande av upp till 20 st 360° bilder 
 • Avancer­ad anpass­ning av 360° bilder­na (färgko­r­riger­ing, retuschering) 
 • Plac­er­ing av 360° bilder på Google Maps och/eller hemsida 
 • Kon­sul­ta­tion för att väl­ja bäs­ta platser för 360° bilder 
 • Två 360°-videor (upp till 5 minut­ers längd vardera) 
 • Sökop­ti­mer­ing (SEO) för 360° bilder och video 
 • En anpas­sad 360°-interaktiv virtuell rund­tur för din hemsida 
 • Teknisk sup­port och upp­da­teringar för 360°-materialet i 12 månader 
 • Inte­gra­tion med sociala medi­er och plat­tfor­mar som stöder 360° innehåll 
Best Sell­er

Paket 2: Proffspaket

Detta ingår

 • Google Street View-inte­gra­tion för upp till 5 platser 
 • Ska­pande av upp till 10 st 360° bilder 
 • Avancer­ad anpass­ning av 360° bilder­na (färgko­r­riger­ing, retuschering) 
 • Plac­er­ing av 360° bilder på Google Maps och/eller hemsida 
 • Kon­sul­ta­tion för att väl­ja bäs­ta platser för 360° bilder 
 • En 360°-video (upp till 2 minut­ers längd) 
 • Grundläg­gande sökop­ti­mer­ing (SEO) för 360° bilder och video 

Paket 1: Startpaket

Detta ingår

 • Google Street View-inte­gra­tion för 1 plats
 • Ska­pande av 3 st 360° bilder
 • Enkel anpass­ning av 360° bilder­na (jus­ter­ing av ljus och kontrast) 
 • Plac­er­ing av 360° bilder på Google Maps och/eller hemsida 
 • Grundläg­gande kon­sul­ta­tion för att väl­ja bäs­ta platser för 360° bilder 

Tilläggserbjudande: Drönarfilmning och ‑fotografering

Utöka din 360°-upplevelse med vår drönarfilmning och ‑fotografering. Vi erbjuder spektakulära flygvyer och en unik perspektiv av ditt objekt eller plats, vilket ger dina kunder en mer inbjudande och realistisk upplevelse av din verksamhet.

 • Pro­fes­sionell drö­narfilmn­ing och ‑fotografer­ing av ditt objekt eller plats 
 • Upp till 5 st högup­plös­ta drönarbilder 
 • En drö­narvideo (upp till 2 minut­ers längd) 
 • Bild- och vide­o­redi­ger­ing, inklu­sive färgko­r­riger­ing och stabilisering 
 • Inte­gra­tion av drö­n­ar­ma­te­r­i­al i din 360°-rundtur (om så önskas) 
 • En 360°-video (upp till 2 minut­ers längd) 
 • Lever­ans av drö­n­ar­ma­te­r­i­al för använd­ning på webb­platser och sociala medier 

Observera att det­ta tilläg­gser­b­ju­dande är beroende av till­gäng­lighet, väder­förhål­lan­den och lokala lagar och regler kring drö­naran­vänd­ning. Priset kan vari­era beroende på pro­jek­tets omfat­tning, plac­er­ing och eventuel­la tilläg­gsavgifter för resor och licenser.

En bild säger mer än tusen ord. 

Och ännu mer tredimensionellt. 

Så här fungerar det

Steg 1

Ta kontakt

Till­sam­mans planer­ar vi pro­duk­tio­nen efter mål­grupp och förutsättningar.

Steg 2

Produktion

Vi tar bilder med 3d kam­era, bear­be­tar och pro­duc­er­ar virtuel­la turen. 

Steg 3

Integration

Kop­pla ihop med annan innehåll, om den ska vara varak­tig eller till­gäng­lig bara under en viss tid.

Steg 4

Publicering

Du bestäm­mer om den ska byg­gas in i en befintlig webb­si­da eller som ny sajt. 

Vi kan mäta besökssta­tis­tik, kon­ver­t­er­ing och andra nyck­eltal. Har du fler idéer att job­ba med mate­ri­alet så lös­er vid det.