Det­ta är en exem­pel­si­da. Den skil­jer sig från ett blog­gin­lägg genom att den finns kvar på sam­ma plats och kom­mer att visas i din webb­plat­snav­iger­ing (i de fles­ta teman). De fles­ta bör­jar med en Om-sida som pre­sen­ter­ar dem för poten­tiel­la besökare. Den skulle t.ex kun­na ha föl­jande innehåll:

Hej där! Jag är cykel­bud på dagen, bli­vande skåde­spelare på nat­ten och det­ta är min blogg. Jag bor i Öre­bro, har en katt som het­er Lurv och jag gillar Pina Coladas. (och att sim­ma i Göta kanal).

… eller något lik­nande detta:

Före­taget AB grun­dades 1971 och har sedan dess var­it den störs­ta lever­an­tören av grunk-man­ick­er på den sven­s­ka mark­naden. FAB finns i utkan­ten av Grönköping, har drygt 20 000 anställ­da och läs­er veck­obladet var­je år.

Som ny Word­Press-använ­dare bör du gå till din admin­pan­el för att radera den­na sida och ska­pa nya sidor för ditt innehåll. Lyc­ka till!